Strona główna    >    Opinie    >    Wywłaszczenia

Wywłaszczenia

W naszym zespole znajdują się rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi oraz adwokaci specjalizujący się w nieruchomościach. Dzięki połączeniu kompetencji jesteśmy w stanie analizować sprawy dotyczące wywłaszczeń nieruchomości zarówno pod względem prawnym jak i ekonomicznym. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości wypłacane jest w wysokości ustalonej przez organ władzy publicznej w operacie szacunkowym. Właścicielowi nieruchomości oraz osobie, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe, która nie zgadza się z przyznaną kwotą odszkodowania, przysługuje prawo odwołania się od decyzji. W takich wypadkach najważniejszym dowodem między innymi w postępowaniu sądowym jest opinia biegłego sądowego.

Analizujemy sprawy dotyczące odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości pod kątem ekonomicznych oraz prawnym. W przypadku, kiedy w wyniku przeprowadzonej analizy okazuję się, że kwota proponowana w rokowaniach lub przyznana kwota odszkodowania za przejętą nieruchomość jest znacząco niższa od wartości rynkowej nieruchomości, sporządzamy operaty szacunkowe, które mogą zostać wykorzystane w trakcie negocjacji lub przedłożone jako główny dowód w sprawach sądowych.

Wywłaszczenia nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości (np. służebności albo użytkownika). Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane tylko na cele publiczne, a nieruchomość może być wywłaszczona tylko na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część. Jeśli wywłaszczeniem objęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może zażądać nabycia tej części w drodze umowy przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, w zależności od tego, na czyją rzecz następuje wywłaszczenie.

Wywłaszczenie nieruchomości może nastąpić w dwóch przypadkach:

  • gdy nieruchomość znajduje się w obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne,
  • kiedy dla nieruchomości została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Wywłaszczenie nieruchomości w oparciu o Specustawę drogową

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych pozwala organom władzy publicznej wywłaszczyć nieruchomość w szybszym trybie niż w przypadku wywłaszczenia opartego o ustawę o gospodarce nieruchomościami. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomość wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy wydaje:

  • wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich
  • starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych.

Wywłaszczenia nieruchomości w oparciu o ustawę
o gospodarce nieruchomościami

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami musi zostać poprzedzone rokowaniami o nabycie praw do nieruchomości w drodze umowy. Rokowania są prowadzone między starostą lub wójtem/burmistrzem/prezydentem a właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości, a także osobą, której przysługują do nieruchomości ograniczone prawa rzeczowe. W trakcie rokowań może być przyznana nieruchomość zamienna.

Na etapie rokowań można uzgodnić satysfakcjonującą cenę za wywłaszczaną nieruchomość jak również zgłosić organowi swoje stanowisko w zakresie przeprowadzanej inwestycji. W przypadku, kiedy rokowania nie przyniosą żadnego rezultatu, wszczynane jest postępowanie wywłaszczeniowe, które kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o wywłaszczeniu, w której określany jest m.in. cel na jaki dokonano wywłaszczenie nieruchomości oraz należne odszkodowanie.

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

Ustalenie wysokości odszkodowania następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego określającej wartość nieruchomości. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa nieruchomości. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, gdyż tego rodzaju nieruchomości nie występują w obrocie, określa się wartość odtworzeniową nieruchomości. Wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według aktualnego sposobu użytkowania nieruchomości, jeżeli przeznaczenie nieruchomości zgodne z celem wywłaszczenia nie powoduje zwiększenia jej wartości. Jeżeli przeznaczenie nieruchomości zgodne z celem wywłaszczenia powoduje zwiększenie jej wartości, wartość nieruchomości dla celów odszkodowania określa się według alternatywnego sposobu wynikającego z tego przeznaczenia.

Masz pytania?

Wypełnij formularz, oddzwonimy

4 + 10 =

Dane osobowe w formularzu w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie dotyczącym przetwarzania danych osobowych Polityka prywatności