Strona główna    >    Opinie    >    Odszkodowania

Odszkodowania

W naszym zespole znajdują się rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi oraz adwokaci specjalizujący się w nieruchomościach. Dzięki połączeniu kompetencji jesteśmy w stanie analizować sprawy dotyczące roszczeń odszkodowawczych z tytułu uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydania warunków zabudowy dla działki sąsiedniej czy zarówno pod względem prawnym jak i ekonomicznym. W przypadku, kiedy roszczenie odszkodowawcze jest zasadne pod względem prawnym, a wartość nieruchomości faktycznie ulega obniżeniu na skutek zajścia wyżej wymienionych zdarzeń, sporządzamy operaty szacunkowe i wyceniamy poniesioną szkodę. Sporządzone opinie mogą zostać wykorzystane w trakcie negocjacji przedsądowych z gminą lub przedłożone w sprawach sądowych.

Odszkodowanie za uchwalenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera przepisy chroniące właścicielioraz użytkowników wieczystych nieruchomości przed niekorzystnymi skutkami finansowymi działań planistycznych gminy. Jednym z uprawnień przewidzianych w ustawie jest mechanizm żądania od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości, w przypadku kiedy obniżenie to miało związek z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku występowania z roszczeniem o odszkodowanie częstokroć dochodzi do sporów sądowych na tle zasadności oraz wysokości odszkodowania, zaś sam spór o wysokość odszkodowania toczy się wokół prawidłowości operatów szacunkowych sporządzanych przez biegłych sądowych. Wytyczne w zakresie wysokości odszkodowania zawiera art. 37 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z którego wynika, że obniżenie wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nieruchomości po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a wartością nieruchomości przed zmianą tego planu albo z uwzględnieniem faktycznego lub potencjalnego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jej uchwaleniem.

Sąd Najwyższy przyjął w wyroku z 2020 roku korzystną dla właścicieli i użytkowników wieczystych zasadę przy ustalaniu wartości odszkodowania, która jest w pełni zgodna z dosłownym brzmieniem wyżej powołanego przepisu. Zgodnie z tym wyrokiem wysokość odszkodowania stanowi różnicę pomiędzy wycenioną przez biegłego wartością nieruchomości sprzed uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego a wartością nieruchomości po zmianie lub uchwaleniu planu miejscowego.

Przykład

Wartość nieruchomości przed zmianą planu wynosiła 1 mln zł, natomiast po zmianie planu 600 tyś. zł. Cena transakcyjna sprzedaży nieruchomości wyniosła 700 tyś. zł.
Odszkodowanie dla osoby uprawnionej w razie zbycia nieruchomości, przy obecnej interpretacji przepisów prawa / zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 2020 r., wyniesie 400 tyś. zł (1 mln zł – 600 tyś. zł)

  Odszkodowanie za warunki zabudowy wydane dla sąsiedniej działki

  W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w celu uzyskania pozwolenia na budowę niezbędne jest otrzymanie decyzji administracyjnej wydawanej przez wójta burmistrza lub prezydenta miasta o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji. W warunkach takich określone są między innymi powierzchnia budynku, wysokość budynku i linie zabudowy. Jeśli wskutek wydania decyzji o warunkach zabudowy, właściciel albo użytkownik wieczysty innej nieruchomości poniósł szkodę, ma on prawo do takich samych roszczeń jak w przypadku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Masz pytania?

  Wypełnij formularz, oddzwonimy

  11 + 8 =

  Dane osobowe w formularzu w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie dotyczącym przetwarzania danych osobowych Polityka prywatności