DMS WYCENY

Przygotowanie  dokumentów przez zamawiającego przed zleceniem wyceny nieruchomości w dużym stopniu wpłynie na skrócenie terminu wykonania operatu szacunkowego. Istnieje również możliwość zlecenia naszej firmie pozyskania niektórych dokumentów potrzebnych do sporządzenia wyceny.

Poniżej znajdują się informacje odnośnie miejsc i sposobów pozyskania niezbędnych do wyceny dokumentów:

1. Odpis z księgi wieczystej:


2. Wypis z rejestru gruntów:

  • Dokumenty wydaje Urząd Miasta (Wydział Geodezji) lub Starostwo Powiatowe.

3. Mapa ewidencyjna lub zasadnicza:

  • Dokumenty wydaje Urząd Miasta (Wydział Geodezji) lub Starostwo Powiatowe.

4. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy:

  • Dokumenty można uzyskać w Wydziale Planowania Przestrzennego właściwego Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy.

5. Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, decyzja o przydziale lokalu:

  • Dokumenty można otrzymać w Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej.

6. Pozostałe dokumenty:

  • Dokumenty takie jak akt notarialny, pozwolenie na budowę lub użytkowanie, decyzje administracyjne, projekty techniczne, umowy, wykazy wydatków operacyjnych, itp. z reguły posiada właściciel lub inwestor.