DMS WYCENY

W celu dokonania prawidłowej wyceny nieruchomości lub innych praw do nieruchomości, niezbędne jest udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu oryginałów aktualnych dokumentów lub ich kopii wraz z okazaniem oryginałów. Na podstawie wymienionych dokumentów następuje określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych cech mających wpływ na wartość nieruchomości.

Dokumenty wymienione poniżej stanowią załączniki do operatu szacunkowego wycenianej nieruchomości.

W zależności od celu i zakresu wyceny oraz stanu prawnego do wyceny mogą być potrzebne inne dokumenty dodatkowe, które nie zostały wymienione poniżej, jak również część dokumentów wymienionych poniżej nie musi być wymagana, dlatego zakres dokumentów niezbędnych do wyceny należy każdorazowo ustalić z rzeczoznawcą majątkowym.

Mieszkanie (lokal mieszkalny)

 • numer księgi wieczystej jeżeli jest ona dostępna w systemie elektronicznym lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela jeżeli właścicielem jest inna osoba niż wskazana w księdze wieczystej lub gdy wycena jest sporządzana dla zabezpieczenia wierzytelności,
 • kopia umowy przedwstępnej (jeżeli została podpisana).

Mieszkanie (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

 • numer księgi wieczystej (w przypadku gdy lokal ma założoną księgę wieczystą),
 • numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (zawierające m.in. informacje komu przysługuje prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze, układ funkcjonalny lokalu),
 • podstawa nabycia prawa do lokalu (przydział lokalu).

Mieszkanie (lokal w budowie)

 • numer księgi wieczystej jeżeli jest ona dostępna w systemie elektronicznym lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów na działkę/działki, na których realizowana jest inwestycja,
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela jeżeli właścicielem jest inna osoba niż wskazana w księdze wieczystej lub gdy wycena jest sporządzana dla zabezpieczenia wierzytelności,
 • pozwolenie na budowę,
 • kopia umowy kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa),
 • rzut lokalu.

Dom (nieruchomość gruntowa zabudowana)

 • numer księgi wieczystej jeżeli jest ona dostępna w systemie elektronicznym lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania,
 • fragment dokumentacji architektoniczno-budowlanej (ogólna charakterystyka budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzuty poszczególnych kondygnacji),
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela jeżeli właścicielem jest inna osoba niż wskazana w księdze wieczystej lub gdy wycena jest sporządzana dla zabezpieczenia wierzytelności,
 • kopia umowy przedwstępnej (jeżeli została podpisana),
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji.

Dom w budowie

 • numer księgi wieczystej jeżeli jest ona dostępna w systemie elektronicznym lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • pozwolenie na budowę,
 • fragment dokumentacji architektoniczno-budowlanej (ogólna charakterystyka budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzuty poszczególnych kondygnacji),
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela jeżeli właścicielem jest inna osoba niż wskazana w księdze wieczystej lub gdy wycena jest sporządzana dla zabezpieczenia wierzytelności,
 • kopia umowy kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloper, spółdzielnia mieszkaniowa),
 • kosztorys budowlany.

Działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana)

 • numer księgi wieczystej jeżeli jest ona dostępna w systemie elektronicznym lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę jeśli została wydana,
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela jeżeli właścicielem jest inna osoba niż wskazana w księdze wieczystej lub gdy wycena jest sporządzana dla zabezpieczenia wierzytelności,
 • kopia umowy przedwstępnej (jeżeli została podpisana).

Nieruchomość komercyjna (lokal użytkowy, handlowy, biurowy, hotel, magazyn, nieruchomość przemysłowa)

 • numer księgi wieczystej jeżeli jest ona dostępna w systemie elektronicznym lub aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • podstawa nabycia przez obecnego właściciela jeżeli właścicielem jest inna osoba niż wskazana w księdze wieczystej lub gdy wycena jest sporządzana dla zabezpieczenia wierzytelności,
 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • obowiązujące umowy najmu lub umowa kupna sprzedaży,
 • dokumenty techniczne lokalu, projekt budynku lub jego inwentaryzacja (charakterystyka lokalu, rzuty, powierzchnia użytkowa budynku),
 • zgłoszenie budynku do użytkowania lub pozwolenie na użytkowanie,
 • pozwolenie na budowę (w przypadku budynku w trakcie budowy, remontu lub rozbudowy),
 • informacje odnośnie wydatków operacyjnych (podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, wykaz rocznych kosztów utrzymania nieruchomości, inne dokumenty finansowe poświadczające koszty wydatkowane na utrzymanie nieruchomości lub przychody generowane przez nieruchomość).