DMS WYCENY

W zależności od sposobu wyceny oraz rodzaju i cech wycenianej nieruchomości, a także wymogów prawa, rzeczoznawca majątkowy może określić wartości
– wartość rynkowa,
– wartość odtworzeniowa,
– wartość katastralna,
– bankowo-hipoteczną,
– wartość godziwa,
– wartość indywidualna,
– dla wymuszonej sprzedaży

Wartość rynkowa

Wartość rynkową nieruchomości stanowi szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

Wartość odtworzeniowa

Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie, a także gdy wymagają tego przepisy szczególne. Wartość odtworzeniowa nieruchomości równa jest kosztom jej odtworzenia z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Wartość katastralna

Wartość katastralną ustala się dla nieruchomości, o których mowa w przepisach o podatku od nieruchomości. Stanowi ją wartość ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomości. Wartość katastralna ustalana jest na podstawie oszacowania nieruchomości reprezentatywnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości na obszarze danej gminy.

Wartość bankowo-hipoteczna

Wartość bankowo-hipoteczna, według ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, jest wartością zorientowaną na długi okres, trwale posiadaną przez obiekt stanowiący przedmiot obciążenia kredytem w momencie wyceny.

Wartość godziwa

Ten rodzaj wartości występuje w przypadku przepisów o rachunkowości. Wartość godziwa, to kwota za jaką dany składnik aktywów może zostać wymieniony na zasadzie transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi, dobrze poinformowanymi i niepowiązanymi ze sobą stronami.

Wartość indywidualna (inwestycyjna)

Wartość indywidualna, to wartość dla konkretnego inwestora, która określana jest na podstawie indywidualnych wymagań i kryteriów inwestowania. Wartość ta określana jest dla konkretnego inwestora lub dewelopera i nie jest odzwierciedleniem zbiorowego zachowania rynku.

Wartość dla wymuszonej sprzedaży

Wartość dla wymuszone sprzedaży, to wartość rynkowa przy założeniu konieczności sprzedaży nieruchomości, a co za tym idzie skróconego czasu ekspozycji na rynku (maksymalnie przez okres 3 – 6 miesięcy). Ze względu na ograniczenia, wartość ta jest zawsze niższa niż aktualna wartość rynkowa.