DMS WYCENY

DMS Wyceny świadczy profesjonalne usługi z zakresu sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości, których wykonaniem zajmują się licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi. Każde opracowanie wykonywane jest z należytą starannością, przy uwzględnieniu przepisów prawnych, obowiązujących standardów oraz z zasadami etycznego wykonywania zawodu. Do każdego opracowania podchodzimy indywidualnie, uwzględniając wszystkie czynniki, które mogą wpływać na wartość wycenianej nieruchomości.

Wykonane operaty szacunkowe, w zależności od przedmiotu wyceny, liczą od kilkunastu stron (kiedy przedmiotem wyceny są lokale mieszkalne) do kilkudziesięciu lub nawet kilkuset (kiedy przedmiotem wyceny są nieruchomości komercyjne).

Czym jest operat szacunkowy

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, stanowiącym autorską opinię rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości. Jest wynikiem wyceny nieruchomości, zawiera istotne informacje uzyskane podczas szacowania nieruchomości, w tym wskazanie podstaw prawnych uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych oraz przedstawienia toku obliczeń.

Informacje zawarte w operacie szacunkowym

Formę i treść operatu szacunkowego określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Operat szacunkowy powinien zawierać w szczególności:

 • stronę tytułowa,
 • określenie przedmiotu, zakresu i uwarunkowań wyceny,
 • określenie celu wyceny,
 • określenie podstaw formalnych, prawnych, i merytorycznych opracowania operatu szacunkowego oraz źródła danych o nieruchomościach,
 • określenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości,
 • opis stanu prawnego i techniczno-użytkowego przedmiotu wyceny,
 • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości wynikającego z planu miejscowego,
 • analizę i charakterystykę lokalnego rynku ze względu na rodzaj, obszar i okres czasu dla wycenianej nieruchomości,
 • przedstawienie i uzasadnienie wyboru podejścia, metody i techniki wyceny oraz wskazanie rodzaju określanej wartości,
 • określenie wartości przedmiotu wyceny z przedstawieniem przyjętych założeń i niezbędnych obliczeń,
 • wynik końcowy wraz z uzasadnieniem,
 • klauzule,
 • podpis autora operatu szacunkowego z użyciem pieczęci zawodowej,
 • załączniki zawierające dokumenty potrzebne przy wycenie oraz dokumentację fotograficzną.

Dokumenty mogące stanowić załączniki do operatu szacunkowego

 • odpisy lub wypisy z księgi wieczystej lub innego dokumentu stwierdzającego prawa do nieruchomości,
 • wypis z katastru nieruchomości,
 • plany sytuacyjne, mapy,
 • wypisy i wyrysy z dokumentów sporządzone przez autora operatu szacunkowego,
 • istotne fragmenty dokumentacji technicznej lub szkice,
 • dokumentacja fotograficzna,
 • protokół z oględzin nieruchomości, gdy został on sporządzony,
 • inne dokumenty, istotne dla dokonanej wyceny

Ważność i aktualizacja operatu szacunkowego

Wycena nieruchomości w formie operatu szacunkowego może zostać wykorzystana do celu, dla którego została sporządzona, przez 12 miesięcy od daty jej sporządzenia.

Operat szacunkowy może podlegać aktualizacji do 2 lat od daty jego sporządzenia, przez rzeczoznawcę, który sporządził operat. Następuje to przez umieszczenie stosownej klauzuli zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.). Przez aktualizację operatu szacunkowego rozumie się czynności Rzeczoznawcy Majątkowego, mające na celu określenie aktualnej wartości nieruchomości, która może polegać na:

 • potwierdzeniu oszacowanej wcześniej wartości nieruchomości
 • określeniu nowej wartości nieruchomości na datę dokonywania aktualizacji

Nie aktualizuje się operatu szacunkowego, jeżeli:

 • upłynął okres ponad 2 lat od jego sporządzenia,
 • zaistniały okoliczności, które powodują konieczność sporządzenia nowego operatu szacunkowego